Stypendia

Stypendium socjalne na rok szkolny 2017/2018

 

Pomoc o charakterze socjalnym – pamiętaj o złożeniu wniosku!

Od 1 do 15 września będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018. O stypendium szkolne będą mogli ubiegać się uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Miesięczny dochód przypadający na osobę w ich rodzinie nie może przekraczać 514 złotych. Natomiast zasiłek szkolny przysługiwać będzie uczniom, którzy tylko chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji losowej.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych czy pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, a także zakup podręczników – to wszystko formy pomocy w ramach stypendium szkolnego. Może być ono udzielone również w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie tego typu pomocy jest bardziej zasadne.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie dotknięci m.in. trudną sytuacją materialną, a także bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem czy narkomanią wśród najbliższych. Jednak miesięczna wysokość dochodu przypadająca na osobę w ich rodzinie nie może przekraczać 514 złotych. Wysokość świadczenia to 99,20 zł miesięcznie, przyznawane w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku. Jeśli natomiast dochód nie przekracza 100 złotych, stypendium wynosi 111,60 złotych.

Inną formą pomocy jest zasiłek szkolny – wsparcie udzielane uczniowi znajdującemu się chwilowo w trudnej sytuacji losowej. Zwykle ma on formę świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z nauką lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek może być udzielony raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Jego wysokość nie może jednak przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.

Wnioski o obie formy wsparcia można pobrać na stronie MOPS-u oraz w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Grabowo 2, pokój 1 i 22), a także w każdym Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni (tu także należy je dostarczyć). W przypadku stypendium szkolnego wniosek należy złożyć w okresie od 1 do 15 września, a w przypadku zasiłku szkolnego – w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Więcej informacji na www.mopsgdynia.pl

 

Stypendium Urzędu Marszałkowskiego

 

Na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ TECHNIKUM

Informacja o naborze TUTAJ

Generator wniosków TUTAJ

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 15 września br.
Wniosek wypełnia uczeń.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować (w dwóch egzemplarzach) i złożyć u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły do 14 września. Jeden egzemplarz zostanie przesłany pocztą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, drugi egzemplarz jest dla szkoły/ucznia.

 Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;

2. w roku szkolnym 2016/2017:

a. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

- I lub II klasę zasadniczej szkoły zawodowej,

- I, II lub III klasę technikum;

b. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 4,90;

3. w roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuował naukę w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum;

4. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym [1] i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza [2].

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego” (informacje dot. naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych: Dział II, Rozdział III Regulaminu – wersja ujednolicona regulaminu sporządzona na podstawie uchwały nr 229/XX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr 370/XXXV/17 z dnia 22 maja 2017 r.).

 Przypominamy, że o przyznanie stypendium w równym stopniu mogą ubiegać się zarówno uczennice, jak i uczniowie będący uczestnikami projektu oraz deklarujący udział w projekcie.

Wysokość stypendium: 250 zł miesięcznie.

 Informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

    Beata Widera – tel. (58) 32 68 421, e-mail ,
    Joanna Rydzewska-Pieczonka – tel. (58) 32 68 428, e-mail: ,
    Natalia Glaner – tel. (58) 32 68 428, e-mail: ,
    Katarzyna Mykowska – tel. (58) 32 68 426, e-mail: ,
    sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu – tel.(58) 32 68 850, e-mail: .

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium!

 
Stypendia dla uczniów szkół zawodowych są finansowane w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
 Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 

 
Informacja o projekcie „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” TUTAJ

[1] Przez Branże kluczowe należy rozumieć branże o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu, specjalizacje w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, zidentyfikowane w dokumentach strategicznych województwa pomorskiego (tj. w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020), do których należą: ICT i elektronika; przemysł morski; środowisko; energetyka i ekoenergetyka; zdrowie i srebrna gospodarka; transport, logistyka i motoryzacja; budownictwo; sektor kreatywny; chemia lekka; petrochemia; biotechnologia; turystyka, sport i rekreacja; BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe; przemysł spożywczy oraz meblarstwo.
 

[2] Przez Inteligentne Specjalizacje Pomorza należy rozumieć obszary ujęte w Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zawartych przez Województwo Pomorskie w oparciu o uchwałę nr 72/110/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Do Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zaliczamy: technologie off–shore i portowo–logistyczne;  technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw; technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych