Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zamieszczonymi na oficjalnym portalu Miasta Gdyni:

 

W maju 2020 roku ruszy elektroniczny nabór w systemie firmy Vulcan na stronach:

nabor-pomorze.edu.com.pl lub nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

 Aby zgłosić swoją kandydaturę do klasy pierwszej, należy wybrać miasto (Gdynia), a następnie naszą szkołę - Technikum Transportowe (ZSE-T, Gdynia).

 

Punkt rekrutacyjny w naszej szkole będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Nasze cele

W Technikum Transportowym stawiamy na kształcenie młodych ludzi w zakresie szeroko pojętych usług transportowych. Nauczamy zawodów z przyszłością, które zawsze będą potrzebne – tak długo, jak istnieć będzie nasza cywilizacja. Bowiem to właśnie transport jest jednym z jej najważniejszych elementów, można powiedzieć – jej krwiobiegiem.

Nasze kierunki

Nasi absolwenci mają szansę włączyć się w tę ważną działalność: logistycy będą planować przepływ towarów, podczas gdy spedytorzy zajmą się szczegółami ich przewożenia, pracownicy kolei będą transportować ludzi i ładunki, geodeci i architekci krajobrazu wezmą udział w budowie dróg i magistrali kolejowych, a technicy systemów i urządzeń energii odnawialnej zapewnią im wszystkim czysty ekologicznie prąd elektryczny. Absolwenci Technikum Transportowego mogą więc z pewnością liczyć na znalezienie ciekawej, a jednocześnie pożytecznej i odpowiedzialnej pracy.

 

Na rok szkolny 2020/2021 szkoła organizuje nabór na kierunki:

 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
Wypełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły w formie elektronicznej, wydrukowanie go i złożenie w szkole pierwszego wyboru

 od 11 maja (poniedziałek)
do 23 czerwca (wtorek)
do godz. 15.00

 od 22 lipca (środa)
do 27 lipca (poniedziałek)
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  od 26 czerwca (piątek)
do 30 czerwca (wtorek)
do godz. 15.00
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 24 czerwca (środa)

do 29 lipca (środa)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 10 lipca (piątek) do 16 sierpnia (niedziela)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 13 lipca (poniedziałek) 17 sierpnia (poniedziałek)
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie  od 11 maja (poniedziałek)
do 14 lipca (wtorek)
 od 22 lipca (środa)
do 18 sierpnia (wtorek)
Kandydaci potwierdzają wolę nauki poprzez dostarczenie do szkoły:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 13 lipca (poniedziałek)
do 20 lipca (poniedziałek)
do godz. 15.00
od 17 sierpnia (poniedziałek)
do 21 sierpnia (piątek)
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 21 lipca (wtorek)
do godz. 14.00 
 24 sierpnia (poniedziałek)
do godz. 14.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 21 lipca (wtorek) 24 sierpnia (poniedziałek)
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 22 lipca (środa) do 25 sierpnia (wtorek)

 

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim stanowi załącznik do Zarządzenia nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. - jest on zamieszczony poniżej

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowaniauzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych
 dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021:

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim:

 

 

 

 

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych