Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 13 maja 2019 roku ruszył elektroniczny nabór w systemie firmy Vulcan na stronach:

nabor-pomorze.edu.com.pl lub nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

 Aby zgłosić swoją kandydaturę do klasy pierwszej, należy wybrać miasto (Gdynia), a następnie naszą szkołę - Technikum Transportowe (ZSE-T, Gdynia).

 

Punkt rekrutacyjny w naszej szkole jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 - parter, sala 5.

 

Nasze cele

W Technikum Transportowym stawiamy na kształcenie młodych ludzi w zakresie szeroko pojętych usług transportowych. Nauczamy zawodów z przyszłością, które zawsze będą potrzebne – tak długo, jak istnieć będzie nasza cywilizacja. Bowiem to właśnie transport jest jednym z jej najważniejszych elementów, można powiedzieć – jej krwiobiegiem.

Nasze kierunki

Nasi absolwenci mają szansę włączyć się w tę ważną działalność: logistycy będą planować przepływ towarów, podczas gdy spedytorzy zajmą się szczegółami ich przewożenia, pracownicy kolei będą transportować ludzi i ładunki, geodeci i architekci krajobrazu wezmą udział w budowie dróg i magistrali kolejowych, a technicy systemów i urządzeń energii odnawialnej zapewnią im wszystkim czysty ekologicznie prąd elektryczny. Absolwenci Technikum Transportowego mogą więc z pewnością liczyć na znalezienie ciekawej, a jednocześnie pożytecznej i odpowiedzialnej pracy.

 

Na rok szkolny 2019/2020 szkoła organizuje nabór na kierunki:

 

Dorosłym oferujemy bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe A.28. i A.29. (technik spedytor) oraz A.30. (technik logistyk).

W roku szkolnym 2017/2018 kurs A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu realizowany jest w ramach projektu infrastrukturalnego „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych i wyposażenie”.

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Wypełnienie wniosku w formie elektronicznej, wydrukowanie i złożenie w szkole pierwszego wyboru  od 13 maja (poniedziałek)
do 18 czerwca (wtorek)
 od 12 lipca (piątek)
do 14 sierpnia (środa)
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły do 19 czerwca (środa)  
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego (kopie lub oryginały)  od 21 czerwca (piątek)
do 25 czerwca (wtorek)
 
Weryfikacja dostarczonych wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną

 od 13 maja (poniedziałek)
do 4 lipca (czwartek)

od 12 lipca (piątek)
do 14 sierpnia (środa)
do godz. 9.00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 5 lipca (piątek)
godz. 10.00 
16 sierpnia (piątek)
godz. 10.00 
Zakwalifikowany kandydat odbiera w szkole skierowanie na badanie lekarskie  do 8 lipca (poniedziałek)  do 21 sierpnia (środa)
Kandydaci potwierdzają wolę nauki poprzez dostarczenie do szkoły:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 10 lipca (środa)
do godz. 14.00
do 28 sierpnia (środa)
do godz. 14.00
Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 lipca (piątek)
godz. 12.00 
 29 sierpnia (czwartek)
godz. 15.00
Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym - art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art.
20 zc u. o. s.o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art.203 u. p. w. u. p. o., art.165 ust.3 u. p. w. u. p.o.
od 12 lipca (piątek)
do 8 sierpnia (czwartek)
od 29 sierpnia (czwartek)
do 25 września (środa)
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole niezwłocznie,
nie później niż
15 lipca (poniedziałek)
niezwłocznie,
nie później niż
30 sierpnia (piątek)

 


  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek:

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020:

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego:

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na terenie województwa pomorskiego:

 

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych