Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

14 maja 2018 roku ruszył elektroniczny nabór w systemie firmy Vulcan na stronach:

nabor-pomorze.edu.com.pl lub nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

 Aby zgłosić swoją kandydaturę do klasy pierwszej, należy wybrać miasto (Gdynia), a następnie naszą szkołę - Technikum Transportowe (ZSE-T, Gdynia).

 

Punkt rekrutacyjny w naszej szkole jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 

 

Na rok szkolny 2018/2019 szkoła organizuje nabór na kierunki:

 

Dorosłym oferujemy bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe A.28. i A.29. (technik spedytor) oraz A.30. (technik logistyk).

W roku szkolnym 2017/2018 kurs A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu realizowany jest w ramach projektu infrastrukturalnego „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych i wyposażenie”.

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Wypełnienie wniosku w formie elektronicznej, wydrukowanie i złożenie w szkole pierwszego wyboru  od 14 maja (poniedziałek)
do 20 czerwca (środa)
 od 13 lipca (piątek)
do 10 sierpnia (piątek) do godz. 12.00
 Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  od 22 czerwca (piątek)
od godz. 12.00
do 26 czerwca (wtorek)
do godz. 15.00
 
Weryfikacja dostarczonych wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną

 do 5 lipca (czwartek)
do godz. 15.00

do 24 sierpnia (piątek)
do godz. 15.00
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 6 lipca (piątek)
do godz. 12.00 
27 sierpnia (poniedziałek)
do godz. 12.00 
Przyjęty kandydat odbiera w szkole skierowanie na badanie lekarskie  od 6 lipca (piątek)
od godz. 12.00
do 9 lipca (poniedziałek)
do godz. 15.00
 od 27 sierpnia (poniedziałek)
do 28 sierpnia (wtorek)
do godz. 15.00
Kandydaci potwierdzają wolę nauki poprzez dostarczenie do szkoły:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
- oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 6 lipca (piątek)
od godz. 12.00
do 11 lipca (środa)
do godz. 15.00
od 27 sierpnia (poniedziałek)
od godz. 12.00
do 30 sierpnia (czwartek)
do godz. 12.00
Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 lipca (czwartek)
od godziny 12.00 
 31 sierpnia (piątek)
od godz. 12.00

 


  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum:

 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim:

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, szkół policealnych, szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2018/2019:

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, szkół policealnych, szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2018/2019:

 

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych