Matura ustna - przypadki szczególne

Szanowni Maturzyści,

informujmy, że na podstawie Rozporządzenia Dz.U. 2020 poz. 891 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej, z wyjątkiem:

  • absolwentów, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
  • absolwentów, którzy są zobowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Do części ustnej mogą przystąpić tylko absolwenci z ww. grup, którzy:

  • do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020,
  • do 25 maja przekażą do dyrektora szkoły informację (załącznik 28) o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów (plik pdf TUTAJ, plik docx na stronie OKE w Gdańsku TUTAJ)
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych