Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

 Kwalifikacja A.28 - technik spedytor
A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 (kontynuacja) kurs realizowany jest w ramach projektu infrastrukturalnego „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych i wyposażenie”.

1. Planowanie procesów transportowych
Uczeń:

1) określa zadania transportowe;
2) rozróżnia rodzaje usług transportowych;
3) dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych;
4) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków i dokumentacji transportowej;
6) sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
7) rozróżnia infrastrukturę transportu;
8) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.

2. Organizowanie procesów transportowych
Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
2) formuje jednostki ładunkowe;
3) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
4) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie;
6) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu.

3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych
Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;
2) ocenia jakość oraz efektywności procesów transportowych;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące rozliczeń z kontrahentami;
4) stosuje taryfikator usług transportowo-spedycyjnych;
5) optymalizuje koszty do zakresu realizowanych usług transportowo-spedycyjnych;
6) sporządza dokumenty rozliczeniowe z kontrahentami i spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
7) analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług transportowo-spedycyjnych.

4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
Uczeń:

1) stosuje przepisy dotyczące spedycji;
2) rozróżnia reguły handlu międzynarodowego;
3) sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje metody negocjacji w kontaktach z kontrahentem;
5) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;
6) wybiera dostawców i podwykonawców;
7) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji;
8) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
9) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń stosowanych w procesach transportowo-spedycyjnych.

5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Uczeń:

1) charakteryzuje rolę, miejsce i znaczenie logistyki w działalności transportowo-spedycyjnej;
2) określa rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw;
3) rozpoznaje rodzaje budowli magazynowych i ich wyposażenie;
4) posługuje się dokumentami magazynowymi;
5) dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych;
6) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
7) nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;
8) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.

 


Kwalifikacja A.29 - technik spedytor
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

 

1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
Uczeń:

1) analizuje oferty kontrahentów sporządzone w języku polskim i języku obcym;
2) przygotowuje ofertę usług spedycyjnych w języku polskim i języku obcym;
3) sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku obcym;
4) przestrzega procedur dotyczących zakupu towarów i usług;
5) dobiera formułę Incoterms do warunków wykonania zlecenia;
6) dobiera metody negocjacji do rodzaju usługi lub wymagań kontrahenta;
7) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;
8) wybiera dostawców i podwykonawców;
9) dobiera sposób i zakres obsługi do potrzeb klienta;
10) sporządza umowy o świadczenie usług w języku polskim i języku obcym;
11) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji.


2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych
Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji rozliczeniowej;
2) analizuje koszty spedycyjno-transportowe;
3) ustala ceny i taryfikatory usług spedycyjnych;
4) różnicuje ceny usług spedycyjnych;
5) stosuje przepisy prawa podatkowego;
6) przestrzega zasad opłacania należności przewozowych;
7) analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług spedycyjnych.
 

Kwalifikacja A.30 - technik logistyk
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

1. Realizacja procesów magazynowych
Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne;
2) rozróżnia rodzaje zapasów;
3) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
4) dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;
5) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
6) dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;
7) określa warunki przechowywania i transportu towarów;
8) organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;
9) określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;
10) monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów;
11) przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;
12) dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;
13) dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;
14) określa zasady gospodarowania opakowaniami;
15) posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;
16) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania;
17) sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;
18) określa koszty usług magazynowych.

2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych
Uczeń:

1) określa strukturę procesu produkcyjnego;
2) rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów;
3) określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;
4) stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji;
5) kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji;
6) przestrzega zasad gospodarki odpadami;
7) sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym.

3. Obsługa magazynów dystrybucji
Uczeń:

1) określa etapy dystrybucji;
2) dobiera kanały dystrybucji;
3) określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach;
4) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
5) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
6) sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym.

 

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych