• Technik transportu kolejowego

Technik transportu kolejowego

Technik transportu kolejowego

 organizowanie i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu

obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Symbol cyfrowy zawodu 311928

Technikum 4-letnie – oferta dla absolwentów gimnazjum

Kwalifikacje:
AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (dawniej A.44)
AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (dawniej A.45)


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
 • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej
 • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym
 • przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób
 • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów


Języki obce od roku szkolnego 2017/2018:

 • język angielski
 • język niemiecki


Przedmioty zawodowe od roku szkolnego 2017/2018:

 • działalność gospodarcza
 • podstawy ruchu kolejowego
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • infrastruktura kolejowa
 • kolejowe pojazdy szynowe
 • eksploatacja handlowa kolei
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język niemiecki w działalności kolei
 • technika ruchu kolejowego
 • odprawa pociągów na stacji
 • działalność usługowa kolei
 • technologia i organizacja pracy stacji
 • praktyka zawodowa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym od roku szkolnego 2017/2018:

 • matematyka
 • geografia

 

Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Opis zawodu:

 • organizowanie i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
 • obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej
 • planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych
 • zarządzanie taborem kolejowym
 • przygotowanie do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób
 • zestawianie, rozrządzanie i obsługa pociągów

Uzyskane kwalifikacje:

 • TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
 • TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Przedmiot rozszerzony:

 • matematyka

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

Praca dla absolwentów kierunku „technik transportu kolejowego”

 

Nasza szkoła otrzymała list od Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w którym informuje on, że w najbliższych latach w Polsce wystąpi zapotrzebowanie na pracowników wykonujących zawód maszynisty kolejowego.

Spowodowane jest to tzw. „demograficzną luką pokoleniową” oraz przywilejami emerytalnymi tej grupy zawodowej. W czwartym kwartale 2016 roku czynni zawodowo maszyniści w wieku 50 lat i powyżej stanowili 57% kadry. Najprawdopodobniej większość tych osób w ciągu najbliższych lat przejdzie na emeryturę.

Aby uzyskać licencję pozwalającą na wykonywanie zawodu maszynisty, należy spełnić określone w ustawie o transporcie kolejowym warunki – niekaralność, określony wiek, wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne. Jednym z najważniejszych warunków jest odbycie szkolenia i zdanie egzaminu maszynisty.

Tymczasem program kształcenia w zawodzie technik transportu kolejowego zawiera wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, tym samym absolwenci naszej szkoły posiadający dyplom technika transportu kolejowego są z wyżej wymienionego kursu zwolnieni. Ułatwia to zdobycie zawodu maszynisty i podjęcie pracy.

 Zachęcamy do nauki!

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych