Stypendia

Stypendia w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych.
Na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ORAZ TECHNIKUM
 
Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków: TUTAJ
 
 Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 16 września br.
Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pocztą.
Proszę pamiętać, że do urzędu marszałkowskiego należy złożyć jeden egzemplarz wniosku (drugi egzemplarz jest dla szkoły/ucznia).
 
Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

1.       jest mieszkańcem województwa pomorskiego;

2.       w roku szkolnym 2018/2019:

a.       otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

- I lub II klasę zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia, 

- I, II lub III klasę technikum;

b.      uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,20;

3.       w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuował naukę w zasadniczej szkole zawodowej, szkole branżowej I stopnia lub technikum;

4.       kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym[1] i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza[2]


UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019
 
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego” (informacje dot. naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych: Dział II, Rozdział III Regulaminu – regulamin przyjęty Uchwałą 485/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku (regulamin dostępny TUTAJ)
 
Przypominamy, że o przyznanie stypendium w równym stopniu mogą ubiegać się zarówno uczennice, jak i uczniowie będący uczestnikami projektu oraz deklarujący udział w projekcie.
Wysokość stypendium: 250 zł miesięcznie.
 
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium!
Wnioski będzie przyjmować pani pedagog Anna Zaremba (sala 211) do 15 września.
 
Stypendia dla uczniów szkół zawodowych są finansowane w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
 
Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
 
Informacja o projekcie „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”: http://des.pomorskie.eu/-/nabor-do-projektu-pn-programy-motywacyjne-dla-uczniow-pomorskich-szkol-zawodowych-
 
 
[1] Przez Branże kluczowe należy rozumieć branże o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu, specjalizacje w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, zidentyfikowane w dokumentach strategicznych województwa pomorskiego (tj. w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020), do których należą: ICT i elektronika; przemysł morski; środowisko; energetyka i ekoenergetyka; zdrowie i srebrna gospodarka; transport, logistyka i motoryzacja; budownictwo; sektor kreatywny; chemia lekka; petrochemia; biotechnologia; turystyka, sport i rekreacja; BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe; przemysł spożywczy oraz meblarstwo.
 
[2] Przez Inteligentne Specjalizacje Pomorza należy rozumieć obszary ujęte w Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zawartych przez Województwo Pomorskie w oparciu o uchwałę nr 72/110/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Do Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zaliczamy: technologie off–shore i portowo–logistyczne;  technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw; technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE


Informacja dotycząca pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gdyni w roku szkolnym 2019/2020

PODSTAWA PRAWNA
Uchwała Nr XXII/532/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 13 lipca 2016 r., poz. 2442).

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. stypendium szkolne
2. zasiłek szkolny

1. DLA KOGO?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznych w Gdyni właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w okresie od 1 do 15 września 2019 r.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznych w Gdyni właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Druki wniosków do pobrania na stronie MOPS
Wnioski można pobrać również w wersji papierowej w MOPS ul. Grabowo 2, pokój 22 i pokój -1 (poziom -1) oraz w każdym Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni.

2. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w wyżej wymienionych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo


3. WYSOKOŚĆ POMOCY

 

4. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

STYPENDIA SZKOLNE - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

1. Wsparcie będzie realizowane w postaci rzeczowej, również całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z udziałem dziecka we wskazanych zajęciach na podstawie przedstawionych rachunków. Świadczenie finansowe będzie wypłacane jedynie w szczególnych, indywidualnie uzasadnionych przypadkach.
2. Wypełniony wniosek przyjmować będzie pracownik socjalny Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Informację o tym, do którego ośrodka należy składać wniosek, można uzyskać drogą telefoniczną i e-mailową. Aby to ustalić, w zapytaniu należy podać adres zamieszkania rodziny.
Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00
-  Sekretariat MOPS, ul. Grabowo 2, tel. 58 625 93 38, 58 625 93 79; e-mail: 
- Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Batalionów Chłopskich 1, tel. 58 627 20 00, 58 622 09 47; e-mail: 
- Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Sikorskiego 2A, tel. 58 625 17 49, 58 625 96 46; e-mail: 
- Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Działowskiego 9, tel. 58 663 20 20 , 58 627 51 65 ;e-mail: 
- Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4, ul. Abrahama 59, Tel. 58 620 24 00, 58 620 24 04; e-mail: 
 
3. Sytuację materialną dokumentujemy w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu – oświadczenie). Podczas rozeznania sytuacji pracownik socjalny poinformuje o innych dostępnych formach wsparcia Ośrodka dopasowanych do ewentualnych potrzeb rodziny.
4. Termin składania wniosków:
od 1 do 15 września 2019 r. - uczniowie z wyłączeniem słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych