Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

15 czerwca ruszył elektroniczny nabór w systemie firmy Vulcan na stronach:

nabor-pomorze.edu.com.pl lub nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

 Aby zgłosić swoją kandydaturę do klasy pierwszej, należy wybrać miasto (Gdynia), a następnie naszą szkołę - Technikum Transportowe (ZSE-T, Gdynia).

 

 Punkt rekrutacyjny w naszej szkole działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 

Materiał dotyczący naboru (między innymi bardziej obszerny harmonogram) dostępny także na stronie Gdyni.

Proponujemy również zapoznanie się z gdyńskim niezbędnikiem absolwenta.

 

Nasze cele

W Technikum Transportowym stawiamy na kształcenie młodych ludzi w zakresie szeroko pojętych usług transportowych. Nauczamy zawodów z przyszłością, które zawsze będą potrzebne – tak długo, jak istnieć będzie nasza cywilizacja. Bowiem to właśnie transport jest jednym z jej najważniejszych elementów, można powiedzieć – jej krwiobiegiem.

Nasze kierunki

Nasi absolwenci mają szansę włączyć się w tę ważną działalność: logistycy będą planować przepływ towarów, podczas gdy spedytorzy zajmą się szczegółami ich przewożenia, pracownicy kolei będą transportować ludzi i ładunki, geodeci i architekci krajobrazu wezmą udział w budowie dróg i magistrali kolejowych, a technicy systemów i urządzeń energii odnawialnej zapewnią im wszystkim czysty ekologicznie prąd elektryczny. Absolwenci Technikum Transportowego mogą więc z pewnością liczyć na znalezienie ciekawej, a jednocześnie pożytecznej i odpowiedzialnej pracy.

 

Na rok szkolny 2020/2021 szkoła organizuje nabór na kierunki:

 

 Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Skrócony harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

 od 15 czerwca
do 10 lipca
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  od 26 czerwca
do 10 lipca
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość dokonania zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiany szkół, do których kandyduje od 31 lipca
do 4 sierpnia
do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 11 sierpnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12 sierpnia
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie  od 15 czerwca
do 14 sierpnia
Rodzice kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia poprzez dostarczenie do szkoły (o ile nie złożyli wcześniej):
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 13 sierpnia
do 18 sierpnia
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 19 sierpnia
do godz. 14.00 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 19 sierpnia
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 20 sierpnia

 

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dostępny TUTAJ

 

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych