PROCEDURY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W 2020 ROKU

1. Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie zdrowy zdający, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń zdający egzamin maturalny nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją  w warunkach domowych.

3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym egzamin maturalny na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Wejście na teren szkoły odbywać się będzie ruchem jednostronnym i określonym poniżej wejściem.
5. Niezwłocznie po wejściu do szkoły należy użyć płynu dezynfekcyjnego.
6. Zdający egzamin maturalny mogą wejść na teren szkoły wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, przyłbicą – wyjątek stanowią osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych (tutaj zdający, kiedy rozpoczną pracę z arkuszem, mogą zdjąć maseczkę  czy przyłbicę).
8. Czekając na wejście do szkoły oraz sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
9. Po wejściu do budynku szkoły zdający egzamin udaje się do wyznaczonego miejsca w celu pozostawienia odzieży wierzchniej oraz rzeczy prywatnych, których nie może mieć na egzaminie. Nie wolno mu przebywać w wyznaczonym miejscu dłużej niż wymagają tego wyżej wymienione czynności.
10. Po wyjściu zdający udaje się do wyznaczonej sali egzaminacyjnej, gdzie będzie odbywał się egzamin i zajmuje miejsce w ławce.
11. Zdający ma obowiązek każdorazowo zakryć usta i nos w sali egzaminacyjnej, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel (np. aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie),
  • wychodzi  do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i  opuszcza salę egzaminacyjną. Każdorazowo po powrocie do sali egzaminacyjnej  zdający musi zdezynfekować ręce przed zajęciem miejsca. 

12. Zdający, jeżeli uzna to za właściwe, może mieć zakryte usta i nos, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
13. Zdający  potwierdzają  swoją  obecność  na  egzaminie  podpisując  się  na  liście zdających własnym długopisem. 
14. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu bądź pióra z czarnym tuszem, kalkulatora prostego, linijki czy lupy.
15. Szkoła zapewnia wzory matematyczne, wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalnym z matematyki, biologii, chemii i  fizyki, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny.
16. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
17. Zdający, który przystępuje do egzaminu korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi pamiętać o  dystansie  co najmniej 1,5 metra odstępu i  środkach ochrony (maseczka, przyłbica).
18. Przed skorzystaniem z zapewnionego przez szkołę słownika ortograficznego lub słownika poprawnej polszczyzny, zdający zobowiązany jest każdorazowo zdezynfekować dłonie.
19. Egzaminy maturalne z wyjątkiem egzaminu z języków obcych nowożytnych przeprowadzane  będą   przy otwartych drzwiach.
20. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) jeśli do końca egzaminu zostało więcej niż 15 min. Natomiast w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet po skończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
21.  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać, we wskazanych pomieszczeniach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (odstęp, maseczka), na rozpoczęcie kolejnego egzaminu.
22. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną o maksymalnej pojemności 0,5 litra.
23. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków (bufet szkolny będzie nieczynny).
24. Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły zjeść przyniesione przez  siebie produkty w wyznaczonym do tego pomieszczeniach, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa.
25. Przystąpienie do egzaminu w drugiej części dnia odbywać się będzie na wyżej wymienionych zasadach.
26. Po zakończonym egzaminie zdający udaje się do miejsca pozostawienia swoich rzeczy osobistych, by je odebrać,  a następnie opuszcza budynek szkoły.
27. Należy unikać zgromadzeń po wyjściu z budynku szkoły.
28. Wyjście do budynku szkoły i wyjście z budynku szkoły będzie się odbywać ruchem jednostronnym zgodnie z podanymi poniżej ustaleniami

Dokument w pdf zawierający powyższe treści jest dostępny TUTAJ

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
81-216 Gdynia, ul. Morska 186
tel.: +48 58 624 81 36
e-mail:
NIP: 958-167-51-86, REGON: 365082825

© 2016 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych